Home / Uncategorized / Hướng dẫn Ôn tập Hóa lớp 12 Bài Lý thuyết về hợp chất của nhôm – HocHay

Hướng dẫn Ôn tập Hóa lớp 12 Bài Lý thuyết về hợp chất của nhôm – HocHay

Nhôm Oxit

Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

Nhôm oxit là chất rắn màu trắng, không tác dụng với nước và không tan trong nước.

Tính chất hóa học

a) Tính bền

– Al2O3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao (2050oC) và khó bị khử thành kim loại Al.

b) Tính lưỡng tính

– Al2O3 có tính lưỡng tính : tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm.

      + Al2O3 tác dụng với axit mạnh :  Al2O3 + 6H+  →  2Al3+  + 3H2O

+ Al2O3 tác dụng với kiềm mạnh :  Al2O3 + 2OH  + 3H2O → 2[Al(OH)4]

– Al2O3 không tác dụng với NH3 

c) Ứng dụng

– Tinh thể Al2O3 (corinđon) được dùng làm đồ trang sức, chế tạo các chi tiết trong các ngành kĩ thuật chính xác, như chân kính đồng hồ, thiết bị phát tia lade,…

– Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.

– Boxit Al2O3.2H2O là nguyên liệu sản xuất nhôm kim loại.

Nhôm Hyđroxit

 

Tính không bền với nhiệt

2Al(OH)3 →to Al2O3 + 3H2O

Tính lưỡng tính

Tác dụng với axit mạnh : Al(OH)3 +  3H+ →  Al3+  + 3H2O

– Tác dụng với bazơ mạnh : Al(OH)3  +  OH  →  [Al(OH)4]

– Al(OH)3 không tác dụng với NH3 

* Dung dịch muối [Al(OH)4] tác dụng với CO2 hoặc H+ tạo thành kết tủa Al(OH)3

[Al(OH)4]+ CO2 → Al(OH)3↓+HCO3−[Al(OH)4]+ H+→ Al(OH)3↓+H2O

Nếu H+ dư sẽ hòa tan kết tủa:  Al(OH)3 + H+ → Al3+ + H2O

Nhôm sunfat

Phèn chua có công thức là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, viết gọn là KAl(SO4)2.12H2O.

Nếu thay ion K+ bằng Li+, Nahay NH4+ ta được các muối kép khác có tên chung là phèn nhôm (không gọi là phèn chua).

Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy (làm cho giấy không thấm nước), chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm vải, chất làm trong nước đục,…

Cách nhận biết cation Al3+ trong dung dịch

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy có kết tủa keo xuất hiện rồi tan trong NaOH dư thì chứng tỏ có ion Al3+.

PTHH:  Al3+ + 3OH  → Al(OH)3 ↓

             Al(OH)3 + OH–  → AlO2– + 2H2O

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-lop-12-chuong-6-bai-7-ly-thuyet-ve-hop-chat-cua-nhom-hochay-876.html

phương pháp học online hiệu quả

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *