Home / Uncategorized / Luyện Hóa lớp 12 tại nhà Bài Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Luyện Hóa lớp 12 tại nhà Bài Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Lý thuyết căn bản

Ta hiểu như sau: Khi cho vào dung dịch chứa nó sẽ làm hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại 

Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa Al(OH)+ OH− → AlO2− + 2H2O

Trường hợp 1

Cho biết nAl3+ = a mol và nOH− = b mol, tính số mol kết tủa:

Các phản ứng xảy ra:

            Al3+ + 3OH→ Al(OH)3            (1)

            Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

Phương pháp:

+ Nếu b ≤ 3a thì kết tủa chưa bị hoà tan và nAl(OH)3 = b3mol

+ Nếu 3a < b < 4a thì kết tủa bị hoà tan 1 phần

     Al3+ + 3OH → Al(OH)3             (1)

     a    →   3a     →     a 

     Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

     b – 3a   ←  b – 3a

=> nAl(OH)3 = 4a – b mol

      + Nếu b ≥ 4a thì kết tủa bị hoà tan hoàn toàn

Trường hợp 2

Nếu nAl(OH)3 < nAl3+. Tính số mol OH

Phương pháp: Đặt nAl3+ = a và nAl(OH)3 = b (b < a) thì có 2 khả năng:

+ Khả năng 1: Nếu Al3+ dư chỉ xảy ra 1 phản ứng:

  Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 (1)

                     3b    ←    b

          => số mol OH– dùng nhỏ nhất = 3b mol

+ Khả năng thứ 2: Nếu Al3+ hết xảy ra 2 phản ứng:

  Al3+ + 3OH → Al(OH)3 (1)

         a   →   3a     →    a

  Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4] (2)

          a – b  →  a – b

          => số mol OH– dùng lớn nhất = 4a – b mol

Ghi chú:

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH min thì nOH = 3b.

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH max thì nOH  = 4a – b

+ Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính nOH– thì ta phải lấy kết quả 2 khả năng trên.

Trường hợp 3

Muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm, nung kết tủa.

+ Nếu chất rắn sau khi nung là Al2Ocó nAl2O3 = c thì nAl(OH)3 = b = 2c

Bài toán quay trở về trường hợp 2.

Trường hợp 4

Biết nOH-  = a;  nAl(OH)3 = b mà 3b < a,  nAl3+ = c. Tính c.

Phương pháp: Do 3b < a nên kết tủa bị hoà tan 1 phần. Vậy xảy ra 2 phản ứng sau:

   Al3+ + 3OH → Al(OH)3 (1)

          c   ←   3c    ←    c

   Al(OH)+ OH– → [Al(OH)4]– (2)

          c – b  ←  c – b

          => ∑nOH= 4c –  b = a 

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=1063271411006657972

lập kế hoạch học trực tuyến

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *