Home / Uncategorized / Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát

Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                

        (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y)

2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…)

Phản ứng xảy ra không hoàn toàn

Ví dụ: 2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O+ 3Fe

=> hỗn hợp Y gồm Al2O3, Fe, Al dư và Fe2O3 dư 

– Tính H phản ứng nhiệt nhôm, tính theo chất có tỉ lệ nhỏ hơn  (đnAlbđnFe2O3)

– Bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
– Bảo toàn nguyên tố:  

– Bảo toàn electron:

+ Cho Al dư tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra H2:  3.nAl dư = 2.nH2

+ Hỗn hợp sau phản ứng (Al dư, Fe, oxit ) tác dụng với H+ :  3.nAl dư + 2.nFe = 2.nH2

+ Hh sau phản ứng gồm kim loại và oxit kim loại

2H+  +  O2-      H2O

2H+  +  2e     H2

=>  nH+ pứ  

+ Với oxit của kim loại hóa trị nhiều hóa trị : quá trình nhiệt nhôm xảy ra theo từng nấc

Trung tâm luyện thi tiếng Anh online HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-lop-12-chuong-6-bai-10-phuong-phap-giai-bai-tap-phan-ung-nhiet-nhom-khong-hoan-toan-hochay-879.html
Luyện thi online
#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam
Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Luyện Hóa lớp 12 tại nhà Bài Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Lý thuyết căn bản Ta hiểu như sau: Khi cho OH−vào dung dịch chứa Al3+nó sẽ làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *