Home / Uncategorized / Bí kíp học tại nhà Hóa lớp 12 Bài Điều chế kim loại – HocHay

Bí kíp học tại nhà Hóa lớp 12 Bài Điều chế kim loại – HocHay

Nguyên tắc điều chế kim loại

Thực hiện quá trình khử ion kim loại:  Mn+ + ne → M

Phương pháp điều chế kim loại

 

Phương pháp thủy luyện

– Dùng để điều chế những kim loại đứng sau Mg (có tính khử trung bình đến yếu, như Cu, Hg, Ag, Au,…)

– Cơ sở: dùng những dung dịch thích hợp để hòa tan kim loại hoặc hợp chất của kim loại và tách ra phần không tan. Sau đó dùng các kim loại mạnh hơn (như Mg, Al) để khử ion kim loại thành kim loại cần điều chế.

Ví dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phương pháp nhiệt luyện

– Phương pháp này điều chế những kim loại đứng sau Al.

– Cơ sở: khử những ion kim loại trong các hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử mạnh như C, CO, H2 hoặc kim loại Al, kim loại kiềm, kiềm thổ.

Ví dụ: Fe2O +3CO →to 2Fe + 3CO2

            ZnO + C →to Zn + CO

– Phản ứng nhiệt nhôm: dùng Al để khử các oxit của kim loại khó nóng chảy như Cr, Fe

          Cr2O3 + 2Al →to 2Cr + Al2O3 

– Với những kim loại kém hoạt động như Hg, Ag thì chỉ cần đốt cháy quặng

          HgS + O→to Hg + SO2

Phương pháp điện phân

– Phương pháp dùng để điều chế hầu hết các kim loại

– Với các kim loại từ Al trở về trước: điện phân nóng chảy muối, oxit hay bazơ của chúng

          Ví dụ: MgCl2 đ−−→đpnc Mg + Cl2

                     2Al2O3 đ−−−−−−−−→đpnc,Na3AlF6 2Al + 3O2

– Với các kim loại đứng sau Al: điện phân dung dịch muối của chúng

          Ví dụ: 2ZnSO4 + 2H2O đ−−→đpnc 2Zn + O2 ↑ + 2H2SO4

Trung tâm tiếng Anh online HocHay: https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=4479041151146295160

cách học giỏi môn hóa

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *