Home / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Bài 4: Phương pháp giải bài tập phản ứng

Phản ứng tráng gương Định nghĩa: Phản ứng tráng gương là phản ứng đặc trưng của những chất có nhóm chức anđehit tác dụng với Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 sinh ra Ag bám vào thành bình tạo lớp gương sáng. Viết phương trình phản ứng Tráng gương trực tiếp  C6H12O6   →   2Ag …

xem blog

Sách Luyện thi ETS TOEIC – Test 3: Reading (Phần 2)

Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, e-mails, and instant messages. Each text or set of texts is followed by several questions. Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C). or (D) on your answer …

xem blog